USSA (Iňlis tymsaly)

16:19 02.07.2021

https://www.ussatnews.com/storage/posts/1467/original-160def5a197689.jpeg

Londonyň etegindäki obalaryň birinde ýaşaýan, ýylyň dowamynda meýdandan bärik gelmeýän daýhan Jeýmsiň günleriň birinde iň ýakyn kömekçisi — traktory işlemän duruberipdir. Özüniň-ä bir başy çykanok, goňşy-golamlarynyňam ondan gowulygy ýok. Garaz Jeýmsiň ussa çagyraýmakdan başga alajy galmandyr.

Ussa kän garaşdyrman gelipdir. Ol traktoryň eýlesine-beýlesine geçip, hereketlendirijisini diňläp, bir zatlary anyklaşdyrypdyr. Ahyrynam ol hereketlendirijiniň bir ýerine bellik edipdir. Soňam goştorbasyndan çekiç çykaryp, bellik eden ýerine urup goýberipdir welin, traktor ala-goh turzup işläp gidiberipdir. Traktorynyň hiç zat bolmadyk ýaly işläp durşuny görüp, daýhandyr goňşulary haýran galmakdan ýaňa başlaryny ýaýkaşypdyrlar.

Ussa işini boldum edip, hasap kagyzyny uzadanda, daýhanyň gözleri hanasyndan çykara gelipdir.

— O nähili? Ýeke gezek çekiç uranyň üçin ýüz dollar bermelimi saňa?

— Ol-a gaty gala bolýa — diýşip, töwerekdäkilerem daýhany goldapdyrlar. — Gadyrdan — diýip, ussa daýhana ýüzlenipdir.

— Çekiç uranym üçin men bary-ýogy bir dollar hasapladym. Galan togsan dokuz dollary men çekiji gerek ýerinden urmaga mümkinçilik berýän bilimim üçin alýaryn. — Biraz durubam sözüniň üstüni ýetiripdir. — Onsoňam, men seniň wagtyňy hem tygşytlap berdim. Başga bir ussa bolanlygynda, traktoryňy söküp, seni azyndan bir gün-ä işden goýardy. Has köpräk wagtyňy gidermeli bolmagyňam mümkindi. Meniň çekijimiň «bir dollarlyk» hyzmatynyň netijesinde sen edil häzir işe başlap bilýäň. A meniň şeýle ussatlygy öwrenmek üçin näçe wagtymy giderenimi bilseň, ulurak töleg sorasamam bererdiň.

Töwerekdäkilerem aýdylanlary makullap duransoňlar, Jeýmsiň ussa bilen ylalaşmakdan başga ýoly galmandyr.

Rus dilinden terjime eden Annamyrat EÝEBERDIÝEW, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy.

Другие статьи
160e69ce8538f0.jpeg
Öýleriň bezegi «AÝBÖLEK»

Oňyn özgertmeleriň giň gerimleýin а таl edilýän ajaýyp zamanasynda hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda işewürleriniň işleriniň ilerlemegine döwlet tarapyndan uly goldaw berilýär.


15fc2378c39040.jpeg
Укрепляем здоровье ребёнка осенью

Традиционно считается, что осенью дети начинают болеть чаще, и это связано одновременно с началом учебного года, когда они попадают в большой коллектив, и с изменением погоды: похолоданием, сыростью, резкими перепадами температуры. А впереди ещё и зима. Поэтому осень – самое время, чтобы укрепить здоровье ребёнка. Редакция «НТ» вместе со специалистами Информационного центра Министерства здравоохранения и медицинской промышленности подготовила несколько советов для родителей.


160c7394ae140a.jpeg
Жаркая погода требует внимания

Несмотря на то, что почти ежедневно с экранов телевизоров и газетных страниц нас предупреждают о негативных последствиях воздействия жаркой погоды на организм, многие из нас продолжают их игнорировать, не желая понимать, к чему может привести нахождение на солнце в часы его максимальной активности.


161fb6fb41cb51.jpeg
AMATLY WE ÝOKARY HILLI

Ajaýyp döwrüň peşgeşi bu: indi naýbaşy ýokary hilli önümleri sözläp, ýurt sökmegiň ýa-da olary gaýry döwletlerden getirtmegiň geregi ýok. Bugün şeýle önümle rhut öz ýurdumyzda öndürilip dur. Ine, aýakgaby atyp göreliň! Aýakgap önümçiliginde italýan we türk dizaýnerleriniň taslan önümleriniň has hyrydarlydygyny bilýäris. Ozal şeýle aýakgaplar import arkaly getirilen bolsa, indi olary ýerli kärhanalarymyz elýeter bahadan öndürýärler. Önümleriň hili hem ýokary.


1618a3708c666b.jpeg
IKI ASYRYŇ ŞAÝADY

Uzak ýaşly mähir-muhabbetiň, päkligiň hem ýagşylygyň janly nusgasyny ýüzüňize sylaýyn diýseňiz, gadymy Maru-şahu jahan topragynyň göze! tebigatly Murgap derýasyny etekläp oturan Şordepe obasyna myhman bolup geliň! Elbetde, dünýäde uzak ýaşly ynsanlar ähli adamlaryň ünsüni özünde egleýär. Şeýlekin ynsan biziň obamyzda-da bar.