Ekologiýa abadançylygynyň goragynda

13:58 17.06.2022

https://www.ussatnews.com/storage/posts/3761/original-162ac424bd64db.jpeg

Türkmenistan döwletimiz oňyn bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik we netijeli halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasaty alyp barýar. Şonuň bir ugry hökmünde ýurdumyzyň alyp barýan Ekologiýa syýasaty aýratyn gürrüňiniň edilmegine mynasyp ugurlaryň biridir.

Ozaly bilen, döwletimiziň dünýä ýurtlary abraýly halkara we sebitleýin guramalary bilen bu ugurda alyp barýan hyzmatdaşlygynyň strategik häsiýete eýedigini bellemelidir. Birleşen Milletler Guramasynyň binýatlaýyn Konwensiýalaryna we resminamalaryna, şol sanda howanyň üýtgemegi boýunça Pariž ylalaşygyna goşulmak arkaly, ýurdumyz öz üstüne alan borçnamalaryny birkemsiz ýerine ýetirip gelýär. Türkmenistan 2030-njy ýyla çenli Gün tertibiniň amala aşyrylmagyna işjeň gatnaşmak bilen, toplumlaýyn özgertmeler maksatnamalaryny işläp taýýarlamakda we durmuşa geçirmekde zerur tagallalary durmuşa ornaşdyrýar.

Ýurtlaryň köpüsine mahsus bolan gazyp alýan pudaklaryň, şol sanda nebit, gaz we dag-magdan senagatynyň zyýanly gazlaryň howa zyňylmagyny azaltmakda ähmiýetli ornlary bardyr. Munuň üçin önümçilige ýaşyl tehnologiýalary ornaşdyrmagyň, önümçiligiň ekologiki taýdan iň arassa usullaryny peýdalanmagyň zerurlygy ählumumy ykrar edilmä eýe bolýar. Ýerasty baýlyklary gazyp almak babatda dünýä ýurtlarynyň arasynda öňdäki orunlary eýeleýän Türkmenistan döwletimiz tarapyndan önümçilige, gaýtadan işleýän senagata häzirki zaman innowasion tehnologiýalaryny ornaşdyrmak babatda dünýä nusgalyk göreldäni görkezýär. Dünýäde ilkinji bolan Ahaldaky gazdan benzin öndürýän zawod babatda aýdylanynda hem, Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda önümçiligi ýola goýulýan EKO-98 benzin ýangyjynyň önümçiligi babatda gürrüň edileninde hem, biz ekologiýa taýdan arassa önümçilik işiniň şaýady bolýarys.

Ýurdumyzda berjaý bolýan şeýle işleriň hatarynda welaýatlarymyzda gurlup ulanylmaga berlen karbamid, azot dökünlerini öndürýän zawodlaryň mysalynda-da, gaz hem-de bug turbinaly utgaşykly dolandyrylýan täze elektrik beketleriniň mysalynda-da, howa zyňylýan zyýanly zyňyndylarynyň möçberi nol sanlarda ölçelýän arassa önümçiligiň guralandygyny görýäris.

Şirli MÄMIÝEW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby.

Başga makalalar
161c2261e0927e.jpeg
Ikinji stollar

Adamzadyň medeniýetli ýaşaýşynyň, aň taýdan ösüşleriniň görkezijileri bolan ilkinji iş gurallarynyň we esbaplarynyň döreýiş taryhy gyzyklydyr.


161c22f95d71d7.jpeg
INNOWASION TEHNOLOGIÝALARA DAÝANYP

Hormatly Prezidentimiziň ykdysady strategiýasyna laýyklykda, milli ykdysadyýetimizi senagatlaşdyrmakda hem-de dünýä bazarynda bäsdeşlige ukyply önümleri öndürmekde telekeçilige aýratyn orun berilýär.


161c229db32665.jpeg
In uly taslamalar

Adamzat taryhynda örän iri maliýe we material serişdelerini talap eden taslamalaryň durmuşa geçirilendigini biz bilýäris. Ýöne olardan has ululary haýsylary bolduka?


161c23417889a6.jpeg
Dünýäde iň giň awtomobil ýoly

Awtomobil ýollary ýükleri we ýolagçylary gatnatmakda esasy mümkinçilikleriň biri bolmagynda galýar. Dünýäniň özara ösýän ykdysady gatnaşyklary şertlerinde olaryň giňliginiň, köp zolaklylygynyň uly ähmiýeti bar.


161c221e72ca1f.jpeg
Iň arassa şäher

Dünýäde ekologiýa taýdan iň arassa şäherleri ýüze çykarmak üçin Uswitch.com britan saýty dürli ýagdaýlary nazara alypdyr.