Habarlar
162bcad0a09f9c.jpeg
Aşgabatda altynjy Hazar sammiti geçirildi
30.06.22 - 00:50

Aşgabatda Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň altynjy Hazar Sammiti geçirildi. Sammite Hazar «bäşliginiň» döwlet Baştutanlary ‒ Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow, Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýew, Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisi, Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew we Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin gatnaşdylar.


162bca61e181ac.jpeg
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin bilen duşuşdy
30.06.22 - 00:21

29-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň VI Sammitine gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin bilen duşuşdy.


162bc68d42d1fb.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşdy
29.06.22 - 19:59

29-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň VI Sammitine gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisi bilen duşuşdy.


162bc634fb87a6.jpeg
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew bilen duşuşdy
29.06.22 - 19:35

29-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Altynjy Hazar Sammitine gatnaşmak üçin Türkmenistana gelen Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew bilen duşuşdy.


162bc60115d26a.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşdy
29.06.22 - 19:22

29-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň VI sammitine gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Alyýew bilen duşuşdy.


162ba7f846a8f9.jpeg
Türkmenistan «Dragon Oil» kompaniýasy bilen bilelikde Hazar deňzindäki känleri özleşdirmek işini çaltlaşdyrmagy meýilleşdirýär
28.06.22 - 09:11

Türkmenistanda Hazar deňziniň türkmen kenaryny özleşdirmek, hususan-da, Önümi paýlaşmak hakynda ylalaşyk esasynda «Çeleken» şertnamalaýyn çägini özleşdirmek işlerini netijeli dowam etdirmek babatda çäreler görülýär. Bu barada geçen anna güni hökümet mejlisiniň barşynda wise-premýer Şahym Abdrahmanow hasabat berdi.


162ba7e0d2beb1.jpeg
«Türkmennebit» DK nebit guýularynyň öndürijiligini artdyrmak maksady bilen, HHR-niň kompaniýasy bilen şertnama baglanyşar
28.06.22 - 09:05

«Türkmennebit» döwlet konserni Hytaýyň nebithimiýa korporasiýasynyň ýanyndaky Halkara nebit hyzmatlar kompaniýasy bilen guýularyň önüm berijiligini ýokarlandyrmak boýunça ýöriteleşdirilen elin hyzmatlary ýerine ýetirmek barada şertnama baglaşdylar. Bu Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken resminamasynda göz öňünde tutulýar.


162ba72247f3e6.jpeg
Hökümet mejlisinde Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň VI sammitine taýýarlyk meselesi maslahatlaşyldy
28.06.22 - 08:14

29-njy iýunda Türkmenistanyň paýtagtynda geçiriljek Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň VI sammitine taýýarlyk meseleleri geçen anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde ara alnyp maslahatlaşyldy.


162b96dbd16303.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlaryny Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli gutlady
27.06.22 - 13:43

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlaryny Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli gutlady.


162b7f9a90c118.jpeg
Türkmenistan Owganystana degişli harytlary, azyk önümlerini, derman we lukmançylyk serişdelerini ynsanperwer kömegi hökmünde berer
26.06.22 - 11:16

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama bilen, Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligine, Dokma senagaty ministrligine, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesine degişli harytlary, azyk önümlerini, derman we lukmançylyk serişdelerini owgan tarapyna ynsanperwer kömegi hökmünde muzdsuz bermek tabşyryldy.


162b7efcb25af2.jpeg
Türkmenistanyň wekiliýeti Wýetnam Sosialistik Respublikasyna gulluk iş saparynda bolar
26.06.22 - 10:34

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, ýurdumyzyň wekiliýeti syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, ylym-bilim we şäher gurluşygy ulgamynda ikitaraplaýyn meseleleri ara alyp maslahatlaşmak, şeýle hem işewürler maslahatyny, duşuşyklary we gepleşikleri geçirmek üçin 2022-nji ýylyň 27-nji iýuny-1-nji iýuly aralygynda Wýetnam Sosialistik Respublikasynyň Hanoý şäherinde gulluk iş saparynda bolar.


162b6b662c70fb.jpeg
Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatryna “Akademiki” hukuk derejesi berildi
25.06.22 - 12:16

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatryna “Akademiki” hukuk derejesi berildi.


162b68fde61213.jpeg
Türkmenistanyň we Saud Arabystany Patyşalygynyň DIM-leriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi
25.06.22 - 09:32

2022-nji ýylyň 23-nji iýunynda Aşgabatda Türkmenistanyň we Saud Arabystany Patyşalygynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Türkmenistanyň wekiliýetine Daşary işler ministriniň orunbasary B.G.Mätiýew, Saud Arabystanynyň wekiliýetine Daşary işler ministriniň orunbasary Walid Abdulkarim El-Hereýji ýolbaşçylyk etdiler.


162b5b458b2f08.jpeg
Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysy AÖB-niň täze wekili bilen TOPH gaz geçirijisiniň taslamasyny durmuşa geçirmek meselesini maslahatlaşdy
24.06.22 - 17:55

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow bilen Aziýa Ösüş Bankynyň Türkmenistandaky hemişelik wekilhanasynyň täze Direktory Artur Andrisýagyň arasynda penşenbe güni geçirilen duşuşykda Aziýa Ösüş Banky bilen özara gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy we geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


162b3bc06b46bf.jpeg
Aşgabatda Halkara maslahatyna gatnaşyjylar uglewodorod serişdelerini çykarmagyň ekologiýa jähtlerini maslahatlaşarlar
23.06.22 - 06:04

23-nji iýunda türkmen paýtagtyndaky «Ýyldyz» otelinde «Uglewodorod serişdelerini çykarmagyň ekologiýa jähtleri» atly Halkara ylmy maslahaty geçiriler. Maslahat «GaffneyCline» britan kompaniýasynyň goldamagynda «Turkmen Forum» kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda «Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konsernleri tarapyndan guralýar.