Habarlar
162efbf510928d.jpeg
Esenguly etrabynda 1 million dollarlyk “Arkadagyň nesilleri” atly döwrebap çagalar dynç alyş merkezi açyldy
07.08.22 - 18:34

5-nji awgustda Balkan welaýatynyň Esenguly etrabynda “Arkadagyň nesilleri” atly döwrebap çagalar dynç alyş merkeziniň açylyş dabarasy boldy.


162e6ceed531a8.jpeg
Mekgede we Medinede haj parzyny berjaý eden türkmen zyýaratçylary Watanymyza dolanyp geldiler
31.07.22 - 00:48

Gurban baýramynyň nurana günlerinde ýurdumyzyň welaýatlaryndan we Aşgabat şäherinden bolan türkmen zyýaratçylarynyň 275-si Mekgede we Medinede haj parzyny berjaý edip Watanymyza sag-aman dolanyp geldiler.


162e4d7cfe4e03.jpeg
«Ösüşiň täze belentliklerine tarap» atly kitabyň 14-nji tomy türkmen, rus, iňlis dillerinde çapdan çykdy
30.07.22 - 12:03

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirliginiň Türkmenistanyň Prezidentiniň arhiw gaznasy tarapyndan taýýarlanylan «Ösüşiň täze belentliklerine tarap» atly kitabyň 14-nji tomy türkmen, rus, iňlis dillerinde çapdan çykdy.


162cff70039681.jpeg
“Demokratiýa we hukuk” žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy
14.07.22 - 15:59

Çärýekde bir gezek neşir edilýän «Demokratiýa we hukuk» ylmy-amaly žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy. Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty tarapyndan türkmen, iňlis, rus dillerinde çapa taýýarlanylan bu neşir jemgyýetçilik durmuşynyň we halkara hyzmatdaşlygyň möhüm meselelerini şöhlelendirýär.


162c2da2ab23b3.jpeg
Türkmen zyýaratçylary Mekgede we Medinede haj parzyny berjaý ederler
04.07.22 - 17:16

2-nji iyulda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Buýrugyna laýyklykda, türkmen zyýaratçylary “Türkmenhowaýollary” agentligi tarapyndan guralan ýörite uçar gatnawy bilen, Mekgede we Medinede haj parzyny berjaý etmek üçin, Saud Arabystany Patyşalygyna ugradylar.


162b69740edd52.jpeg
2 — 22-nji iýuly aralygynda ýurdumyzdan 275 zyýaratçy haj parzyny berjaý eder
25.06.22 - 10:04

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, 2022-nji ýylyň 2 — 22-nji iýuly aralygynda haj parzyny berjaý etmek üçin 275 zyýaratçyny Saud Arabystany Patyşalygyna ibermek bellenildi.


1629b830ceb650.jpeg
Hormatly Prezidentimiz Bütindünýä welosiped güni mynasybetli guralan welosipedli ýörişe gatnaşdy
04.06.22 - 21:06

3-nji iýunda asylly däbe görä, ýurdumyzda Bütindünýä welosiped güni bellenildi. Birleşen Milletler Guramasynyň senenamasynda mynasyp orun eýeleýän bu halkara baýrama gabatlanyp, köpçülikleýin welosipedli ýöriş geçirildi. Oňa hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow gatnaşdy.


16299660f8ce91.jpeg
Ýurdumyzyň çagalar sagaldyş merkezlerinde tomusky dynç alyş möwsümi başlandy
03.06.22 - 06:38

2-nji iýunda paýtagtymyzdaky Çagalar we ýetginjekler köşgüniň öňündäki meýdançada mekdep okuwçylaryny Köpetdagyň ajaýyp künjeginde ýerleşýän özboluşly tebigy şypahana bolan Gökderä ugratmak dabarasy geçirildi.


16290e98fbb67f.jpeg
Kiberbäsleşigiň ýeňijileri
27.05.22 - 20:09

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Balkanabatdaky nebitçilik orta hünär okuw mekdebinde «Türkmenistanyň kiberhowpsuzlygyny üpjün etmegiň 2022 — 2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyny amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň Meýilnamasyna» laýyklykda kiberhowpsuzlyk boýunça bäsleşik geçirildi.


1628fd272dfa74.jpeg
“Ak şäherim Aşgabat” atly XXI köpugurly halkara sergi
27.05.22 - 00:18

Türkmen paýtagtynda “Ak şäherim Aşgabat” atly XXI köpugurly halkara sergi geçirildi. Bu gözden geçiriliş ýurdumyzyň baş şäherini şähergurluşyk ulgamynda mundan beýläk-de ösdürmekde gazanylanlary hem-de geljekki mümkinçilikleri açyp görkezmäge, bu ugurda hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitlemäge ýardam berer.


1628fc0585b9af.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti ABŞ-nyň Prezidentine gynanç bildirdi
26.05.22 - 23:00

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti Jozef Baýdene Tehas ştatynyň Ýuwald şäherindäki başlangyç mekdepde bolup geçen, köp sanly adam pidalaryna getiren pajygaly waka zerarly gynanç hatyny iberdi. Bu waka sebäpli ençeme çagalaryň pida bolmagy has-da gynançlydyr.


1628a1b34d34b0.jpeg
Aşgabatda «Türkmen teatr sungaty» festiwalynyň açylyş dabarasy boldy
22.05.22 - 16:15

22-nji maýda paýtagtymyzda medeni syýasatyň durmuşa geçirilmegine, milli ruhy mirasyň giňden wagyz edilmegine uly üns berýän hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça we howandarlygynda geçirilýän «Türkmen teatr sungaty» festiwalynyň açylyş dabarasy boldy.


16288c536dce02.jpeg
Türkmenistanda Birleşen Arap Emirlikleriniň Baştutany hatyralandy
21.05.22 - 15:55

20-nji maýda Gökdepe metjidinde Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy, Türkmenistanyň hormatly il ýaşulusy, Hajy Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Birleşen Arap Emirlikleriniň merhum döwlet Baştutany Şeýh Halifa bin Zaýed Al Nahaýýanyň belli gününiň sadakasy berildi.


162848e3982b1a.jpeg
Döwletgeldi AKMÄMMEDOW, «Nebit-gaz» gazetiniň korrektory, şahyr:
18.05.22 - 11:12

— «Ömrümiň manysy» atly kitabynyň girişinde Gahryman Arkadagymyz diňe bir geçilen ýol we edilen işler barada oýlanmak bilen çäklenmän, eýsem, durmuşda mundan beýläk-de nämeleri etmelidigi barada pikirlenmegiň her bir adamyň borjudygyny aýratyn nygtaýar. Bu bolsa, her bir adam üçin örän möhümdir.


162848b5814627.jpeg
Güller ORAZOWA, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Türkmenistanyň geologiýa gaznasynyň esasy hünärmeni:
18.05.22 - 10:59

— Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow halkymyza «Ömrümiň manysy» atly kitabyny sowgat etdi, täze eser uly jemgyýetçilik seslenmesine eýe boldy hem-de ýurdumyzyň giň okyjylar köpçüliginde gyzyklanma döretdi.