Habarlar
162b032aebb6a9.jpeg
Lebap welaýatynda täze okuw ýylynda umumybilim berýän mekdepleriň 1-nji synpyna körpeleriň 31 müň 698-si kabul ediler
20.06.22 - 13:41

Lebap welaýatynda täze 2022–2023-nji okuw ýylynda umumybilim berýän mekdepleriň 1-nji synpyna körpeleriň 31 müň 698-si kabul ediler, diýip «Türkmenistan: Altyn asyr» saýty habar berýär.


162a78651a1ea6.jpeg
Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň jemleri jemlendi
13.06.22 - 23:47

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň jemleri hakynda


1626a99aa53625.jpeg
Türkmenistanda Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň ýanynda Wodorod energetikasy merkezi işläp başlady
28.04.22 - 18:42

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň ýanynda açylan Wodorod energetikasy merkezi öz işine başlady diýip, «Türkmenistan: Altyn asyr» neşiri habar berýär.


16256bc488fcb5.jpeg
Aşgabat şäherinde Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýokary okuw mekdebi gurular
13.04.22 - 17:04

Aşgabat şäherinde Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýokary okuw mekdebi gurular.


1618438d747b35.png
Koreýa Respublikasy Maglumata elýeterlilik merkezini döretmek baradaky teklip bilen çykyş etdi
05.11.21 - 00:47

Koreýa Respublikasynyň Ylym we maglumat tehnologiýalary ministrligi ýokary tizlikli internet ulgamyny gurnamak üçin döwrebap aragatnaşyk enjamlary, kompýuter serişdeleri, zerur serwerler, tor we programma önümleri bilen üpjün edilen Maglumata elýeterlilik merkezini döretmek baradaky teklip bilen çykyş etdi.


16173b38042339.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Döwlet bilim edaralary hakyndaky Düzgünnamalary tassyklady
23.10.21 - 12:02

Türkmenistanyň Prezidenti Döwlet bilim edaralary hakyndaky Düzgünnamalary tassyklady.


16172f0074b32e.jpeg
Türkmen talyplary üçin bäş ders boýunça onlaýn görnüşde olimpiadalar geçiriler
22.10.21 - 22:08

Şu ýylyň 15-nji noýabryndan 20-nji noýabry aralygynda Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň goldamagynda onlaýn görnüşde türkmen ýokary okuw mekdepleriniň talyplary üçin birbada bäş ders boýunça olimpiadalary guraýar, diýip «Türkmenistan: Altyn asyr» saýty habar berýär.


161666b29cee86.jpeg
“Parahatçylygyň ýaş çaparlary” akyl-paýhas bäsleşigi
13.10.21 - 10:14

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň garamagyndaky Ýaş diplomatlaryň mekdebiniň agzalarynyň arasynda “Parahatçylygyň ýaş çaparlary” akyl-paýhas bäsleşigini geçirmegiň TERTIBI


161344d2ac17b6.jpeg
Nebitgaz toplumynda hoşallyk maslahaty geçirildi
05.09.21 - 09:30

4-nji sentýabrda Türkmenistanyň Nebitgaz toplumynyň merkezi binasynyň mejlisler zalynda hormatly Prezidentimiziň 1-nji sentýabrda paýtagtymyzyň Maslahat köşgünde Bilimler we talyp ýaşlar güni hem-de täze okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli geçiren umumy okuw sapagy mynasybetli hoşallyk maslahaty geçirildi.


16130e33843314.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzyň taryhy, ýaş nesliň mukaddes borçlary hem-de wezipeleri barada umumy sapak geçdi
02.09.21 - 19:44

1-nji sentýabrda paýtagtymyzyň Maslahat köşgünde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Bilimler we talyp ýaşlar güni hem-de täze okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli umumy okuw sapagyny geçdi.


1612ef10a1060b.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti mekdep okuwçylaryny, talyp ýaşlary we bilim işgärlerini Bilimler we talyp ýaşlar güni bilen gutlady
01.09.21 - 08:18

Hormatly mugallymlar we bilim işgärleri! Mähriban talyplar, eziz okuwçylar! Sizi Garaşsyz Watanymyzda giňden bellenilýän, Bilimler we talyp ýaşlar güni hem-de 2021-2022-nji täze okuw ýylynyň başlanmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn.


1612c9813b958d.jpeg
Ýurdumyzda Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli guraljak baýramçylyk dabaralaryna taýýarlyk görülýär
30.08.21 - 13:34

1-nji sentýabrda Aşgabatda we tutuş ýurdumyzda Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli guraljak baýramçylyk dabaralaryny ýokary derejede geçirmäge taýýarlyk görülýär. Täze 2021-2022-nji okuw ýylynyň ilkinji gününde ýurdumyzyň ähli okuw mekdeplerinde baýramçylyk çäreleri guralar.