Habarlar
162b3b8d37c70e.jpeg
Mary şäherinde Medeniýet hepdeligi — 2022-niň dabaraly açylyşy boldy
23.06.22 - 05:50

22-nji iýunda Mary şäherindäki Ruhyýet köşgünde Medeniýet hepdeligi — 2022-niň dabaraly açylyşy boldy. Milli medeniýeti gorap saklamaga, içgin öwrenmäge hem-de wagyz etmäge gönükdirilen bu giň gerimli çäre medeniýetimiziň döwletiň we jemgyýetiň ösüşinde eýeleýän, barha artýan ähmiýetli ornuny, parahatçylyk dörediji kuwwatyny açyp görkezýär.


162a0f5bf3dcea.jpeg
“Miras” ylmy-köpçülikleýin žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy
09.06.22 - 00:17

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar instituty tarapyndan türkmen, iňlis hem-de rus dillerinde çärýekde bir gezek neşir edilýän “Miras” ylmy-köpçülikleýin žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy.


1626d4a596007d.jpeg
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Oraza baýramyny 2022-nji ýylyň 2-nji maýynda bellemek hakynda
30.04.22 - 19:40

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Oraza baýramyny 2022-nji ýylyň 2-nji maýynda bellemek hakynda.


1626aac4b65fe1.jpeg
Hormatly Prezidentimiz Magtymguly Pyragynyň medeni-seýilgäh toplumynyň çäklerinde alnyp barylýan işleriň barşy bilen tanyşdy
28.04.22 - 20:01

27-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow iş saparyny amala aşyryp, onuň dowamynda paýtagtymyzyň günorta böleginde gurluşygy tamamlaýjy tapgyra gadam basan Magtymguly Pyragynyň medeni-seýilgäh toplumynyň çäklerinde alnyp barylýan işleriň barşy bilen tanyşdy.


16262b707670e2.jpeg
Balkan atçylyk sport toplumyndaky baýramçylyk at çapyşyklary
22.04.22 - 19:09

21-nji aprelde Balkan welaýatynyň edara ediş merkezinde ýakynlaşyp gelýän Türkmen bedewiniň milli baýramyna bagyşlanan çäreler geçirildi. Şu gezekki dabaralar Balkan atçylyk sport toplumynda däp bolan at çapyşyklar bilen başlandy.


16260de53c7388.jpeg
HNGU türkmen bedewiniň baýramy mynasybetli dabara geçirdi
21.04.22 - 09:32

Türkmen bedewiniň ýakynlaşyp gelýän baýramy mynasybetli Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynyň çäginde aýdym-sazly dabara gurady.


16239944be2da4.jpeg
Ýurdumyzda Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni giňden bellenildi
22.03.22 - 14:18

Halkymyz Milli bahar baýramyny — Halkara Nowruz gününi ýokary ruhubelentlik, hoşniýetli umyt-arzuwlar hem-de şatlyk-şowhun bilen dabaralandyrdy.


16230117d95136.jpeg
Döwlet Baştutanymyzyň “Abadançylygyň röwşen gadamlary” kitaby rus we iňlis dillerine terjime edildi
15.03.22 - 09:09

14 martda Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň rus we iňlis dillerinde neşir edilen “Abadançylygyň röwşen gadamlary” atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.


1622ca202111c1.jpeg
«Türkmenistanyň daşary syýasaty we diplomatiýasy» ylmy-tejribe žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy
12.03.22 - 18:37

Çärýekde bir gezek neşir edilýän «Türkmenistanyň daşary syýasaty we diplomatiýasy» ylmy-tejribe žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy. Onda ýurdumyzyň halkara durmuşynyň möhüm wakalary beýan edilýär.


162286f79e819b.jpeg
Aşgabatda Halkara zenanlar gününe bagyşlanan dabara geçirildi
09.03.22 - 14:12

8-nji martda Söwda-senagat edarasynda Türkmenistanda giňden bellenilýän Halkara zenanlar gününe, Garaşsyz Watanymyzyň şöhratly zenanlarynyň hormatyna bagyşlanan dabara geçirildi. Baýramçylyk çäresine ýurdumyzyň ýolbaşçylary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.


1621f7126403bb.jpeg
Zenanlaryň baýramy mynasybetli halkara maslahat we sergi
02.03.22 - 18:29

1-nji martda paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça “Bagtyýarlyk baharynyň şekillendiriş sungatyndaky waspy” atly halkara maslahat we sergi öz işine başlady. Ol Halkara zenanlar gününe bagyşlandy.


1621a697e117aa.jpeg
Ýylyň şygaryna hem-de Türkmenistanyň ösüşi bilen baglanyşyklykda, dünýä jemgyýetçiliginde köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ähmiýetine bagyşlanan halkara mediaforum
26.02.22 - 22:55

25-nji fewralda paýtagtymyzda «Halkyň Arkadagly zamanasy» şygaryna hem-de Türkmenistanyň ösüşi bilen baglanyşyklykda, dünýä jemgyýetçiliginde köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ähmiýetine bagyşlanan onlaýn görnüşde halkara mediaforum geçirildi.


162051bc2306c9.jpeg
«Miras» ylmy-köpçülikleýin žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy
10.02.22 - 19:05

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar instituty tarapyndan çärýekde bir gezek neşir edilýän «Miras» ylmy-köpçülikleýin žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy. Giň okyjylar köpçüligine niýetlenen bu neşir türkmen halkynyň taryhy-medeni we ruhy mirasyny öwrenmek boýunça alnyp barylýan ylmy işleriň netijeleri we täze açyşlar baradaky makalalary çap etmegi dowam edýär.


162020f1cc0d8f.jpeg
Milli Liderimiziň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” kitaby koreý dilinde neşir edildi
08.02.22 - 11:35

8-nji fewralda, Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy bellenilýän gününde, Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitabynyň koreý dilindäki neşiriniň tanyşdyrylyş dabarasy boldy.


161f8f4d93102b.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlaryny dutar ýasamak senetçiliginiň, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmegi mynasybetli gutlady
01.02.22 - 13:52

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlaryny dutar ýasamak senetçiliginiň, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmegi mynasybetli gutlady.