Meniň şäherim — meniň ikinji öýüm

17:49 20.06.2022

https://www.ussatnews.com/storage/posts/3776/original-162b06ce96dfb2.jpeg

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Mary welaýatynyň Oguzhan etrabynyň Şatlyk şäheri-de bina edilýän täze ýaşaýyş jaýlarynyň hasabyna öz çägini giňeldip ösýär hem özgerýär. Gazçylar şäheriniň abadançylygynyň üpjün edilip, has gözel keşbe girmeginde «Marygazçykaryş» müdirliginiň Ýaşaýyş jaý jemagat kontorasynyň işgärleriniň hem mynasyp paýy bar.

Şäheriň çäklerinde, köçeleriň ugurlarynda, dynç alyş meýdançalarynda dürli arassaçylyk, abadanlaşdyryş işlerini geçirmek — baglara timar bermek, dürli gülleri ösdürip ýetişdirmek edaranyň işgärleriniň gündelik alyp barýan işleriniň möhüm bölegini tutýar.

Olar «Meniň şäherim — meniň ikinji öýüm» diýen asylly ýörelgä eýerip, bag ekmek ýaly sogap işe-de ýakyndan gatnaşýarlar. Işgärler her ýyl ýazky hem güýzki bag ekmek möwsümlerinde bu ählihalk işine işjeň goşulyp, dürli miweli hem saýaly baglaryň nahallarynyň ýüzlerçe düýbüni ekip, ösdürip ýetişdirýärler.

Häzir on müňe golaý ýaşaýjysy bolan Şatlyk şäheriniň ilatyna arassa agyz suwuny bökdençsiz bermekde, gyşky möwsümde ýaşaýjylaryň öýlerini ýylylyk bilen üpjün etmekde edaranyň hünärmenleriniň, işgärleriniň her biriniň saldamly goşant goşýandygyny aýtmak gerek. Öz wezipe borçlaryna örän oňat düşünýän işgärler suw hem-de ýylylyk geçiriji ulgamlaryň işleýşini hemişe gözegçilikde saklaýarlar.

Elbetde, her bir şäheriň, obanyň, şeýle hem olaryň ilatynyň ekologiýa abadançylygyny üpjün etmek hemişe iň möhüm wezipe bolup durýar. Şoňa görä, Şatlyk şäheriniň ekologiýa abadançylygyny üpjün etmek hem edaranyň işgärleri tarapyndan ünsden düşürilmeýär.

Bu ýerde ilatyň durmuş hajatlaryndan çykýan lagym suwlar geçirijiler arkaly lagym suw arassalaýjy desgasyna akdyrylýar. Desgada lagym suwlaryny arassalamak işleri daşky gurşawy goramagyň bellenilen kadalaryna doly laýyklykda geçirilýär. Lagym suw arassalaýjy desgasy her gije-gündizde iki ýarym — üç müň kubmetr lagym suwuny kabul edýär hem-de biologik usulda arassalaýar.

Bu ýerde lagym suwlarynyň arassalanyş derejesini ölçeýän barlaghana hereket edýär. Desgada lagym suwlarynyň arassalanyş derejesi barlaghananyň ýörite enjamlary arkaly pugta gözegçilikde saklanylýar.

— Edaramyzda köp ýyllardan bäri işläp gelýän halypa hünärmenleriň ençemesi zähmet çekýär. Şäherimiziň abadançylygynyň, arassaçylygynyň Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň talaplaryna laýyk bolmagynyň üpjün edilmeginde-de, ilata hyzmatyň talabalaýyk guralmagynda-da olaryň mynasyp zähmet paýy bar.

Halypa işgärlerimizden abadanlaşdyryş işgäri Ilmyrat Ýammadow, lagym suw arassalaýjy desgasynyň maşinistleri Çary Rejepow, Döwran Ýaýlymow, lagym suwlary sorujy desganyň ussasy Bäşim Bäşimow, desganyň slesar santehnigi Begjan Meredow, bejeriji Mirap Mirabow, suw arassalaýjy desganyň barlaghanasynyň işgäri Dessegül Hojallaýewa dagy umumy işimiziň öňe gitmegine öz saldamly goşantlaryny goşýarlar.

Geljekde-de şäherimiziň ilatyna edilýän hyzmaty has-da kämilleşdirmek üçin tutanýerli zähmet çekeris — diýip, «Marygazçykaryş» müdirliginiň Ýaşaýyş jaý jemagat kontorasynyň başlygy Emir Gowkyýew gürrüň berýär.

Sapardurdy ÝAÝLYÝEW,

Ussatnews.com.

Başga makalalar
161c2261e0927e.jpeg
Ikinji stollar

Adamzadyň medeniýetli ýaşaýşynyň, aň taýdan ösüşleriniň görkezijileri bolan ilkinji iş gurallarynyň we esbaplarynyň döreýiş taryhy gyzyklydyr.


161c22f95d71d7.jpeg
INNOWASION TEHNOLOGIÝALARA DAÝANYP

Hormatly Prezidentimiziň ykdysady strategiýasyna laýyklykda, milli ykdysadyýetimizi senagatlaşdyrmakda hem-de dünýä bazarynda bäsdeşlige ukyply önümleri öndürmekde telekeçilige aýratyn orun berilýär.


161c229db32665.jpeg
In uly taslamalar

Adamzat taryhynda örän iri maliýe we material serişdelerini talap eden taslamalaryň durmuşa geçirilendigini biz bilýäris. Ýöne olardan has ululary haýsylary bolduka?


161c23417889a6.jpeg
Dünýäde iň giň awtomobil ýoly

Awtomobil ýollary ýükleri we ýolagçylary gatnatmakda esasy mümkinçilikleriň biri bolmagynda galýar. Dünýäniň özara ösýän ykdysady gatnaşyklary şertlerinde olaryň giňliginiň, köp zolaklylygynyň uly ähmiýeti bar.


161c221e72ca1f.jpeg
Iň arassa şäher

Dünýäde ekologiýa taýdan iň arassa şäherleri ýüze çykarmak üçin Uswitch.com britan saýty dürli ýagdaýlary nazara alypdyr.