Gümrük Gullugynyň kämil binýady

13:33 04.11.2021

https://www.ussatnews.com/storage/posts/2182/original-161839abd41c6f.png

Her ýylyň 4-nji noýabrynda Ata Watanymyzyň ykdysady bähbitleriniň goragynda berk durýan, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny has-da ýokarlandyrmakda özleriniň saldamly goşandyny goşýan Türkmenistanyň Döwlet Gümrük Gullugynyň işgärleriniň güni bellenilip geçilýär. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Döwlet Gümrük Gullugynyň maddy-enjamlaýyn binýady barha pugtalandyrylýar, harby gullukçylaryň hünär derejeleri ýokarlandyrylýar, şonuň bilen birlikde olaryň şahsy jogapkärçiligi hem artýar. Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde, ýurdumyzyň Gümrük edaralarynyň işini ösdürmekde uly işler alnyp barylýar. Türkmenistanyň Döwlet Gümrük Gullugynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmek, harby gullukçylaryň we olaryň maşgala agzalarynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak babatynda ägirt uly işler durmuşa geçirilýär.

Türkmenistanyň Döwlet Gümrük Gullugy 1991-nji ýylyň 4-nji noýabrynda döredilip, Türkmenistanyň Gümrük ulgamynyň işini düzgünleşdirmek babatdaky döwlet syýasatynyň durmuşa geçirilmegini, gümrük meseleleri boýunça halkara borçnamalarynyň berjaý edilmegini üpjün edýän, şeýle hem gümrük işleri bilen baglanyşykly kontrabanda we beýleki jenaýatlara, dolandyryş hukuk tertibiniň bozulmalaryna garşy göreşi amala aşyrýan döwlet dolandyryş edarasy bolup durýar. Türkmenistanyň Döwlet Gümrük Gullugy 1993-nji ýylda Bütindünýä Gümrük Guramasyna(WCA) agza boldy.

Türkmenistanyň Döwlet Gümrük Gullugynyň hukuk esaslary hökmünde, Türkmenistanyň Gümrük Gullugy hakyndaky Kanunçylygy, Türkmenistanyň Konstitutsiýasy we Türkmenistanyň Gümrük Kodeksi hem-de Gümrük Gullugynyň işini düzgünleşdirýän beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalardan ybaratdyr.

Gümrük gullugy öz işinde kanunylyk, raýatlaryň kanunyň öňünde deňligi, halakara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryna laýyklykda olaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň berjaý edilmegi, mertebesine hormat goýulmagy ýörelgelerinden ugur alýar.

Türkmenistanyň alyp barýan içeri we daşary syýasaty Türkmenistanyň Döwlet Gümrük Gullugynyň işini halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryna laýyklykda guramaga, Gümrük Gullugy ulgamynyň işini döwrebaplaşdyrmaga we has hem kämilleşdirmäge giň mümkinçilikleri berýär. Gümrük gözegçiligi üçin zerur enjamlar bilen üpjün edilmegi, harby gullukçylaryň hünär derejeleriniň ýokarlandyrylmagy bilen bagly durmuşa geçirilýän çäreler harby gullukçylaryň iş tejribesiniň barha artmagyny üpjün edýär.

Beggeldi GUTLYÝEW,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň

Halakara gatnaşyklary institutynyň Halkara Hukugy fakultetiniň talyby.

Başga makalalar
161af1d84bf6f7.jpeg
Ilkinji sirk binasy

Taryhda bize mälim bolan ilkinji sirk binasy b.e.öňki VI asyrda gadymy Rimde gurlan «Sirkus Maksimus» binasydyr. Bu sirk binasy beýik diwarly, stadiona meňzeş U şekilli gippodrom bolupdyr. Bu ýerde araba tirkegli atlaryň ýaryşy geçirilipdir.


161af8ca87d6c5.jpeg
Ýurdumyzyň ýol-ulag düzüminde giň mümkinçilikler açyldy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň ýol-ulag düzümi täzelenip, içerki gatnawlaryň we üstaşyr ulag geçirijilik kuwwatynyň artmagyna giň mümkinçilikler açyldy.


161af8576509bc.jpeg
Ygtybarly binýat

Hormatly Prezidentimiz maksada okgunly, özygtyýarly, bitarap, şol bir wagtyň özünde işjeň hem-de netijeli daşary syýasatyny alyp barýar.


161afa2c7e6e7a.jpeg
Ýurdumyzda amala aşyrýan sagdyn durmuş ýörelgeleri dünýä nusgalykdyr

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda ilatyň saglygyny gorap saklamak, jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgelerini ornaşdyrmak bilen bagly amala aşyrýan işleri dünýä nusgalykdyr.


161ad02f73f301.jpeg
Pul dolanyşygynyň ýurduň ykdysady ösüşine täsiri

Häzirki döwürde Türkmenistanda amala aşyrylýan ykdysady özgerişler bank hyzmatlarynyň bazarynyň ýokary depginde ösmegini talap edýär. Bu bolsa öňdebaryjy daşary ýurt tejribesini öwrenip, Türkmenistanyň banklarynda innowasion tehnologiýalaryň ulanylmagyna, dünýä kompýuter torunyň ornaşdyrylmagyna bolan zerurlygy ýüze çykarýar hem-de şol esasda täze görnüşli bank hyzmatlaryny döretmäge mümkinçilik berýär.