Ýyldyrymyň güýç birligi

23:31 03.06.2022

https://www.ussatnews.com/storage/posts/3673/original-1629a5387d7c45.jpeg

Tebigy hadysalar daşdan seredeniňde gözelligi, täsinligi döredýärler. Ýöne şol bir wagtda hem olar golaýdan örän howpludyrlar.

Eýsem tebigat täsinliginiň we gözelliginiň biri bolan ýyldyrymda näçe güýç jemlenýärkä? Barlaglar ýyldyrym urgusynyň mümkin bolan güýjüniň 100 million wolta barabardygyny tassyklaýar. Ýyldyrym urgusy 60 kilometr aralykda bolup geçip bilýär. Ýyldyrym çakmasy gök gürlemesiniň öňünden hem, soňundan hem bolup geçip bilýär. Şol sebäpli ýyldyrymy ýagyşdan öň hem, soň hem synlamak mümkindir.

Ylmy maglumatlar Ýer togalagynda her sekuntda 50 razrýadly ýyldyrymyň çakýandygyny tassyklaýarlar. Onuň her gezekki çakmasynyň ortaça energiýasy 500 megajoula deňdir.

Ýyldyrymyň Ýerdäki razrýadynyň tok güýji 10 — 500 müň amperdir. Güýjenmesi bolsa on millionlarça woltdan milliard woltlara ýetip bilýär.

Ýene-de bir ýagdaýy bellemelidir. Ýyldyrym energiýasy ynsanyň häli-häzire çenli gündelik durmuşynda, halk hojalygynda peýdalanyp bilmeýän energiýasydyr.

Ramazan AGAÝEW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby.

Başga makalalar
161c2261e0927e.jpeg
Ikinji stollar

Adamzadyň medeniýetli ýaşaýşynyň, aň taýdan ösüşleriniň görkezijileri bolan ilkinji iş gurallarynyň we esbaplarynyň döreýiş taryhy gyzyklydyr.


161c22f95d71d7.jpeg
INNOWASION TEHNOLOGIÝALARA DAÝANYP

Hormatly Prezidentimiziň ykdysady strategiýasyna laýyklykda, milli ykdysadyýetimizi senagatlaşdyrmakda hem-de dünýä bazarynda bäsdeşlige ukyply önümleri öndürmekde telekeçilige aýratyn orun berilýär.


161c229db32665.jpeg
In uly taslamalar

Adamzat taryhynda örän iri maliýe we material serişdelerini talap eden taslamalaryň durmuşa geçirilendigini biz bilýäris. Ýöne olardan has ululary haýsylary bolduka?


161c23417889a6.jpeg
Dünýäde iň giň awtomobil ýoly

Awtomobil ýollary ýükleri we ýolagçylary gatnatmakda esasy mümkinçilikleriň biri bolmagynda galýar. Dünýäniň özara ösýän ykdysady gatnaşyklary şertlerinde olaryň giňliginiň, köp zolaklylygynyň uly ähmiýeti bar.


161c221e72ca1f.jpeg
Iň arassa şäher

Dünýäde ekologiýa taýdan iň arassa şäherleri ýüze çykarmak üçin Uswitch.com britan saýty dürli ýagdaýlary nazara alypdyr.