Naýypdaky netijeli işler

16:37 18.06.2022

https://www.ussatnews.com/storage/posts/3767/original-162adb8ef91456.jpeg

«Türkmengaz» döwlet konserniniň suwuklandyrylan gazy öndürmek boýunça Lebap önümçilik müdirliginde üstümizdäki ýylyň geçen bäş aýynda 47,3 müň tonnadan gowrak suwuklandyrylan gaz öndürilip, bu baradaky meýilnama

105,8 göterim berjaý edildi. Harytlyk önümiň 46,4 müň tonnadan gowragy bolsa eksporta ugradyldy. Şeýle guwandyryjy görkezijileriň gazanylmagyna müdirligiň Naýypdaky suwuklandyrylan gazy öndürýän desgalar toplumynyň agzybir we işine ussat işgärleri has saldamly goşant goşýarlar.

— Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň ykdysadyýetinde möhüm orny eýeleýän nebitgaz toplumyny ileri tutup ösdürmek meselelerine ýakyndan üns berýär we jogapkärli wezipeleri öňde goýýar. Biz şol belent wezipelerden ugur alyp, ýurdumyzyň ösüşlerine mynasyp goşant goşmak ugrundaky ählihalk hereketiniň öň hatarlarynda bolmagy baş maksadymyz hasaplaýarys. Munuň üçin kämil önümçilik desgalarymyzyň kuwwatlyklaryndan netijeli peýdalanmaga çalyşýarys. Aýma-aý gazanýan ýokary netijelerimiz bilelikde edýän tagallalarymyzyň ýerine düşýändigine aýdyň şaýatlyk edýär — diýip, öňdebaryjy toplumyň ýolbaşçysy Atageldi Kurbaniýazow alyp barýan gündelik işleri, gazanýan gowy görkezijileri barada höwes bilen gürrüň berýär.

Toplumyň başarjaň ýolbaşçysy soňra «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň geçen döwründe gazanylan önümçilik netijeleri barada kanagatlanma bilen durup geçdi. Şanly ýylyň geçen aýlarynda toplum boýunça suwuklandyrylan gazyň 41,3 müň tonnadan gowragy öndürildi. Munuň özi bäş aýyň meýilnamasynyň 104 göterimden gowrak berjaý edilendiginden habar berýär.

Gazanylýan üstünlikde toplumda zähmet çekýän hünärmenleriň her biriniň saldamly goşandy bar. Olaryň hatarynda, ilkinji nobatda, esasy mehanik Batyr Kurbaniýazowyň, esasy tehnolog Daýanç Çaryýewiň, tehnologik gurluşlaryň operatory Atageldi Baýmanowyň, sorujy desgalaryň maşinisti Şanazar Kurbanowyň, esasy energetik Agajan Bäşimowyň atlary hormat bilen agzalýar. Olar yhlasly we başarjaňlyk bilen zähmet çekmekde kärdeşlerine gowy görelde görkezýärler.

Şeýle gaýratly, maksatlary aýdyň adamlara geljekde-de üstünlikler hemra bolar. Munuň üçin olara giň mümkinçilikler, amatly şertler döredilýär. Oňa toplumyň çäginde we Gazojak şäherinde suwuklandyrylan gazy kabul edýän, demir ýol we awtomobil çeleklerine ýükläp ugradýan desganyň durkuny düýpli täzelemek boýunça alnyp barylýan giň gerimli işler hem ynandyryjylykly subutnamalardyr. Gurluşykçylar işleri ýokary hil derejesinde ýylyň aýagyna çenli üstünlikli tamamlamagy maksat edinýärler. Şeýle tagallalar bolsa ýurdumyzyň ösüşlerine uly ýardam berjek önümleriň öndürilişini we sarp edijilere iberilýän möçberlerini düýpli artdyrmaga uly ýardam berer.

Mämmetgylyç KÜTIÝEW,

Ussatnews.com.

Başga makalalar
161c2261e0927e.jpeg
Ikinji stollar

Adamzadyň medeniýetli ýaşaýşynyň, aň taýdan ösüşleriniň görkezijileri bolan ilkinji iş gurallarynyň we esbaplarynyň döreýiş taryhy gyzyklydyr.


161c22f95d71d7.jpeg
INNOWASION TEHNOLOGIÝALARA DAÝANYP

Hormatly Prezidentimiziň ykdysady strategiýasyna laýyklykda, milli ykdysadyýetimizi senagatlaşdyrmakda hem-de dünýä bazarynda bäsdeşlige ukyply önümleri öndürmekde telekeçilige aýratyn orun berilýär.


161c229db32665.jpeg
In uly taslamalar

Adamzat taryhynda örän iri maliýe we material serişdelerini talap eden taslamalaryň durmuşa geçirilendigini biz bilýäris. Ýöne olardan has ululary haýsylary bolduka?


161c23417889a6.jpeg
Dünýäde iň giň awtomobil ýoly

Awtomobil ýollary ýükleri we ýolagçylary gatnatmakda esasy mümkinçilikleriň biri bolmagynda galýar. Dünýäniň özara ösýän ykdysady gatnaşyklary şertlerinde olaryň giňliginiň, köp zolaklylygynyň uly ähmiýeti bar.


161c221e72ca1f.jpeg
Iň arassa şäher

Dünýäde ekologiýa taýdan iň arassa şäherleri ýüze çykarmak üçin Uswitch.com britan saýty dürli ýagdaýlary nazara alypdyr.