Dünýä dillerini öwrenmek zehinli ýaşlarymyzy kämil hünärmenler bolmaklaryna oňyn täsir edýär

01:46 30.06.2022

https://www.ussatnews.com/storage/posts/3850/original-162bcba376f8a9.jpeg

Pähimdar ata-babalarymyz ylym-bilime, ýaşlaryň terbiýesine aýratyn üns beripdirler. Bu babatda ene dilini kämil bilmeklerini hem-de dil öwrenmeklerini, giň dünýägaraýyşly bolmaklaryny gazanypdyrlar. Häzirki döwürde ylym-bilim döwrebap ösdürilýär, ýaşlaryň giň dünýägaraýyşly bolmaklary üçin ähli şertler döredilýär. Şunda dil öwrenmek, dünýä edebiýatyndan habarly bolmak möhümdir. Şeýle bolansoň, zehinli ýaşlarymyz dünýä dillerindäki kitaplary okap, özleşdirýärler. Bu bolsa ösüp gelýän ýaş nesilleriň kämil hünärmenler bolmaklaryna oňyn täsir edýär.

Häzirki ýaşlarymyza dünýä dilleri bilen bir hatarda, ene dilimiziň söz baýlygyny ýazuw düzgünlerini öwredilýär. Pähimdar pederlerimiz hem «Edep başy — dil» diýip, parasatly belläpdirler. Diýmek, dil bilmek, ene diliň baýlyklaryndan ýerlikli peýdalanmak edepliligiň, medeniýetliligiň gözbaşy hasaplanýar. Şonuň üçin hem gadymdan gelýän dilimiziň baýlyklaryny, many-mazmunyny ýaş nesillere öwretmek mukaddes ýörelgeleriň biridir. Bu asylly işe her birimiz öz goşandymyzy goşmalydyrys.

Ösüp gelýän ýaşlarymyza ene dilimiz bilen birlikde daşary ýurt dilleri hem öwredilýär. Iňlis dili sapagynda häzirki döwrüň usulyýeti iň kämil derejede ulanylýar. Esasan hem, daşary ýurt dillerini öwretmekde ösen tehnologiýalar, kompýuter programmalary, audio we wideo ýazgylar işjeň ulanylýar.

Umumybilim edaralarynda okuwçylara daşary ýurt dillerini öwretmegiň hem birnäçe ugurlary bar. Şeýle ugurlar, usullar mugallymlar tarapyndan hem içgin öwrenilýär, açyk sapaklarda birek-birek bilen tejribe alşylýar. Munuň özi daşary ýurt dillerini okuwçylara öwretmekde täze mümkinçilikleri döredýär.

Eziz Diýarymyzda ösüp gelýän ýaş nesillerimize aýratyn üns berilýär, olaryň sagdyn ösmegi, kämil bilim almagy baş alada bolup durýar. Şonuň üçin hem ýurdumyzda rus, iňlis, nemes, fransuz we beýleki dilleri öwrenmäge hem giň mümkinçilikler döredilýär. Her bir ene-ata öz islegine görä, çagasyna haýsy dili öwretjek bolsa, saýlap alýar. Netijede çaganyň dil taýýarlygy örän ir döwürden kämilleşip başlaýar, daşary ýurt dilleri barada oňat düşünjeler kemala gelýär. Ýaşlykda berlen bilim bolsa, edil daşa ýazylan ýaly, çaganyň aňynda berk ornaşýar. Şonuň üçin hem ene-atalar mugallymlar bilen maslahatlaşyp, çagalaryň bilimini ösdürmäge öz goşantlaryny goşýarlar.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ösüp gelýän ýaş nesillerimiziň bilim öwrenmekleri üçin ähli mümkinçilikler we şertler döredilýär. Şeýle ajaýyp şertlerde okap bilim aljak ýaşlarymyz ýurdumyzyň geljegidir.

Yslam TYLLANUROW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň uly mugallymy.

Başga makalalar
161c2261e0927e.jpeg
Ikinji stollar

Adamzadyň medeniýetli ýaşaýşynyň, aň taýdan ösüşleriniň görkezijileri bolan ilkinji iş gurallarynyň we esbaplarynyň döreýiş taryhy gyzyklydyr.


161c22f95d71d7.jpeg
INNOWASION TEHNOLOGIÝALARA DAÝANYP

Hormatly Prezidentimiziň ykdysady strategiýasyna laýyklykda, milli ykdysadyýetimizi senagatlaşdyrmakda hem-de dünýä bazarynda bäsdeşlige ukyply önümleri öndürmekde telekeçilige aýratyn orun berilýär.


161c229db32665.jpeg
In uly taslamalar

Adamzat taryhynda örän iri maliýe we material serişdelerini talap eden taslamalaryň durmuşa geçirilendigini biz bilýäris. Ýöne olardan has ululary haýsylary bolduka?


161c23417889a6.jpeg
Dünýäde iň giň awtomobil ýoly

Awtomobil ýollary ýükleri we ýolagçylary gatnatmakda esasy mümkinçilikleriň biri bolmagynda galýar. Dünýäniň özara ösýän ykdysady gatnaşyklary şertlerinde olaryň giňliginiň, köp zolaklylygynyň uly ähmiýeti bar.


161c221e72ca1f.jpeg
Iň arassa şäher

Dünýäde ekologiýa taýdan iň arassa şäherleri ýüze çykarmak üçin Uswitch.com britan saýty dürli ýagdaýlary nazara alypdyr.