Makalalar
162ac424bd64db.jpeg
Ekologiýa abadançylygynyň goragynda
17.06.22 - 13:58

Türkmenistan döwletimiz oňyn bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik we netijeli halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasaty alyp barýar. Şonuň bir ugry hökmünde ýurdumyzyň alyp barýan Ekologiýa syýasaty aýratyn gürrüňiniň edilmegine mynasyp ugurlaryň biridir.


162a09846833cb.jpeg
Iň gadymy şäherler
08.06.22 - 17:38

Dünýädäki her bir şäheriñ özboluşly taryhy bardyr. Olaryñ käbiriniñ düýbüniñ tutulanyna birnäçe ýyl geçen bolsa, käbirleriniñ asyrlaboýy dowam edip gelýän taryhy bar. Ýöne welin müňlerçe ýyl mundan ozal döredilip, biziň döwrümize ýetip gelen şäherler adamzady özüne haýran edýär. Beýle şäherler dünýäni boýun egdiren basybalyjylaryň, hiç hili merhemeti bilmeýän tebigy betbagtçylyklaryñ garşysynda sarsman ösüşini dowam edip gelýärler. Geliñ şeýle şäherleriň birnäçesi bilen tanyş bolalyñ.


16295d22706490.jpeg
KHBS-niň özgerdilmegi ýurdumyzyň žurnalistleriniň işiniň netijeliligini artdyrýar
31.05.22 - 13:30

Sanly ulgama geçmek babatda möhüm wezipeler köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň öňünde hem goýuldy, soňky ýyllarda olar şol wezipeleri amala aşyrmak üçin öňdebaryjy dünýä tejribesini peýdalanmak bilen, degişli ugurda has işjeňleşdiler.


1629a57c74ffa6.jpeg
Ýelimlenen nawlardan jaýlar
03.06.22 - 23:49

Häzirki zaman ösen tehnologiýalar dünýäsinde adamlar dürli usullar bilen öz janlaryna ýakymly, daş görnügi göze gelüwli jaýlary gurýarlar. Ýelimlenen nawlardan gurulýan jaýlar şeýle jaýlaryň bir görnüşidir.


1629a5387d7c45.jpeg
Ýyldyrymyň güýç birligi
03.06.22 - 23:31

Tebigy hadysalar daşdan seredeniňde gözelligi, täsinligi döredýärler. Ýöne şol bir wagtda hem olar golaýdan örän howpludyrlar.


162972ab2bb8ac.jpeg
Awstraliýanyň "Gyzyl dagy"
01.06.22 - 14:00

Bu täsin dag Awstraliýa çölüniň merkezi böleginde ýerleşýär. Aýers Rok dünýädäki iň uly monolit gaýadyr. Köp asyrlaryň dowamynda bu yklymyň ýaşaýjylary owadan hem- de näzik monolidi Uluru diýip atlandyrýarlar.


1629726dac254b.jpeg
Dünýäniň iň gymmatly ýeralma sorty
01.06.22 - 13:44

Öň öwrenişen ýeralmamyzy gymmatly önümleriň hatarynda göz öňüne getirmek kyn bolsa gerek. Şeýle-de bolsa, köki miwelileriň gymmat bahaly ajaýyp görnüşleri bar. Iň gymmatly “La Bonotte” ýeralmasynyň bir kilogramynyň bahasy 600 dollardan gowrakdyr. Oňa başgaça altyn ýeralma hem diýýärler.


162950e6410905.jpeg
31-nji maý — Temmäkä garşy Bütindünýä göreş güni
30.05.22 - 23:35

31-nji maýda Temmäkä garşy Bütindünýä göreş güni bellenilýär. Ol 2022-nji ýylda «Temmäki — ¬daşky gurşaw üçin howp» şygary astynda geçýär. Temmäki önümlerini diňe bir ulanmak däl, eýsem ony ýetişdirmek, öndürmek, daşamak hem zyýanly bolup durýar.


16293be22ce99d.jpeg
Ýagyş suwunyň düzümi
29.05.22 - 23:40

Oba hojalygynda emeli suwaryş bilen birlikde tebigy ýagyş suwlarynyň uly orny bardyr. Dowamly ýagan ýagyşlardan soň, tebigatdaky ýabany ösümlikler hem, adam eli bilen ekilen ekinlerdir baglar hem göm-gök öwüsýär. Eýsem ýagyş suwunyň düzüminde nähili aýratynlyklar barka?


16290f159a8ca1.jpeg
Il alkyşyna mynasyp gazçylar
27.05.22 - 20:42

«Daşoguzşähergaz» gaz hojalyk edarasynda aýba-aý iş tabşyryklarynyň talabalaýyk ýerine ýetirilmeginde hem-de tebigy gazy ulanyjylaryň gaz enjamlaryndan ýerlikli peýdalanmagyny gazanmakda edaranyň içeri öý gaz enjamlary gullugynyň işçi-hünärmenleriniň mynasyp paýynyň bardygyny bellemek bolar.


1628fddddc8521.jpeg
Medeni mirasyň milli baýlygy
27.05.22 - 01:06

Ýurdumyzda her ýylyň maý aýynyň soňky ýekşenbesinde Türkmen halysynyň baýramynyň giň gerimde döwlet derejesinde bellenilmegi çeper elli halyçylarymyza, olaryň asylly zähmetine goýulýan hormatdyr.


1628d35005fdfa.jpeg
Tigir sürmek – sagdyn ömür sürmek
25.05.22 - 00:41

Mälim bolşy ýaly, Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzyň başlangyjy esasynda, her ýylyň 3-nji iýunynda Bütindünýä welosiped güni halkara derejede bellenilip geçilýär. Bu ajaýyp sene mynasybetli, şeýle hem ýurdumyzda sportuň bu görnüşine berilýän aýratyn ünsüň subutnamasy hökmünde paýtagtymyzyň gözel künjeginde «Welosiped» binasy bina edildi.


1628d0315cad0b.jpeg
«Gara altynyň» goşmaça tonnalary
24.05.22 - 21:08

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazdüýpliabatlaýyş» trestiniň guýulary düýpli abatlaýyş müdirlikleri şu günler iş depginlerini barha ýokarlandyrýarlar. Muňa geçen hasabat döwründe önüm bermesini kemelden ýa-da bütinleý bes eden guýulary düýpli abatlap, täzeden hatara goşmakda bitirilen işler hem şaýatlyk edýär.


1628bdcb3a4dce.jpeg
Türkmenistan GDA döwletlerinden ilkinji bolup awtomobil ýangyjynyň ýokary oktanly görnüşleriniň önümçiligini artdyrdy
24.05.22 - 00:12

Garaşsyz Türkmenistan GDA döwletlerinden ilkinji bolup etilirlenen benzini öndürmegi bes etmek bilen, awtomobil ýangyjynyň ýokary oktanly görnüşleriniň önümçiligini artdyrdy. Ýurt üçin täze önümiň — propileniň gomopolimerleriniň, çalgy ýaglarynyň önümçiligi özleşdirildi.


1628b7efd98a4d.jpeg
Plastik jaýlar
23.05.22 - 17:33

Ylmyň we tehnologiýanyň ösmegi bilen, adamlar ýokary hilli dünýä ölçeglerine laýyk gelýän jaýlarda, öýlerde ýaşaýarlar. Ýöne bu ýagdaý «Öz elim bilen» diýen başlangyja esaslanýan elde gurulýan jaýlardan adamlaryň elini sowatmaýar.